biografie Boris van der Lek

Biografie Boris van der Lek

Boris van der Lek and the JazzFluencers

Nederlandse Biografie:
Boris van der Lek, geboren in 1965 in Den Haag, Nederland, heeft zich als een vooraanstaande tenorsaxofonist op de kaart gezet met diepe wortels in jazz en daarbuiten. Zijn muzikale reis begon in 1980 toen hij als tiener de indrukwekkende tenorbattle bijwoonde op het North Sea Jazz Festival. Deze ervaring wekte zijn passie voor de saxofoon, wat leidde tot een pad van intensieve zelfstudie, aangewakkerd door de uitgebreide jazzcollectie van zijn vader.

Zijn toewijding aan het meesteren van de saxofoon werd snel beloond. Op slechts 18-jarige leeftijd stond Boris op het podium met zijn helden Buddy Tate en Arnett Cobb, een prestatie die zijn positie in de professionele muziekscene verstevigde. Zijn carrière nam een hoge vlucht, waardoor hij wereldwijd optrad met jazzlegendes zoals Harry "Sweets" Edison, Butch Miles, en Joe Pass. Boris' veelzijdigheid en talent leidden ook tot samenwerkingen met Nederlandse iconen als Jules Deelder, Golden Earring, en Herman Brood.

Een keerpunt in zijn carrière was de significante uitdaging door problemen met zijn gebit, die zijn vermogen om saxofoon te spelen bijna tenietdeden. Deze beproeving inspireerde hem om het boek "Gebit Zonder Eind" te schrijven, wat ook het onderwerp was van de documentaire "Even op de Tanden Blazen", die zijn strijd en uiteindelijke overwinning belicht. https://www.2doc.nl/documentaires/2021/09/even-op-de-tanden-blazen.html

Gedurende zijn illustere carrière heeft Boris niet alleen opgetreden met een reeks vooraanstaande musici, maar heeft hij ook opgetreden op tal van prestigieuze festivals en podia wereldwijd. Zijn verschijningen op het North Sea Jazz Festival, Parkpop, Pinkpop, en het Montreux Jazz Festival, naast optredens in landen als Japan, China, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Hongarije, Denemarken, Engeland, en Canada, benadrukken zijn internationale aantrekkingskracht en respect binnen de muziekindustrie.

Zijn samenwerkingen omvatten optredens met een indrukwekkende lijst van saxofoonlegendes en andere vooraanstaande muzikanten, waaronder George Adams, Buddy Collette, Billy Mitchell, Don Shelton, Ferdinand Povel, Lew Tabackin, Flip Phillips, Illinois Jacquet, Scott Hamilton, Milt Jackson, Buddy Johnson, en Harold Ashby. Verder zijn er interacties met artiesten uit diverse muzikale achtergronden zoals Jaap Dekker, Aad van Pijlen, Frits Kaatee, Christian Willisohn, Rob Agerbeek, en Torsten Zwingenberger. Deze rijke verscheidenheid aan samenwerkingen verrijkt de veelzijdigheid van zijn carrière aanzienlijk. Elk optreden en elke samenwerking dient als een testament van zijn uitzonderlijke vakmanschap en zijn diepe passie voor muziek, waardoor zijn status als een veelzijdige en gewaardeerde figuur in de muziekwereld steeds verder versterkt wordt.

Boris van der Lek's reis door de muziek is een verhaal van doorzettingsvermogen, talent en een onuitputtelijke liefde voor jazz. Zijn bijdragen aan de muziek, van diepgaande jazzstandaarden tot cross-over projecten, blijven velen inspireren, waardoor zijn nalatenschap als een van de vooraanstaande tenorsaxofonisten in Europa onbetwistbaar is.

 


Boris van der Lek and the JazzFluencersEnglish Biography:
Boris van der Lek
, born in 1965 in The Hague, Netherlands, has established himself as a formidable tenor saxophonist, deeply revered in the realms of jazz and beyond. His musical journey was catalyzed in 1980, when, as a teenager, he experienced the electrifying tenor battle at the North Sea Jazz Festival. This pivotal moment ignited a burning passion for the saxophone, leading him down a path of rigorous self-study, fueled by his father's extensive jazz collection.

His dedication to mastering the saxophone swiftly bore fruit. By the age of 18, Boris was performing alongside his heroes, Buddy Tate and Arnett Cobb, solidifying his status in the professional music scene. His career flourished, taking him across the globe to share stages with jazz luminaries such as Harry "Sweets" Edison, Butch Miles, and Joe Pass. Boris's versatility and prowess also led to collaborations with Dutch icons like Jules Deelder, Golden Earring, and Herman Brood.

A turning point in his career was a significant challenge due to dental problems, which threatened his ability to play the saxophone. This ordeal inspired him to pen the book "Gebit Zonder Eind" ("Teeth Without End") and was the focus of the documentary "Even op de Tanden Blazen" ("A Blow on the Teeth"), highlighting his struggle and eventual triumph. https://www.2doc.nl/documentaires/2021/09/even-op-de-tanden-blazen.html

Throughout his illustrious career, Boris has not only performed with a host of esteemed musicians but has also graced numerous prestigious festivals and venues worldwide. His appearances at the North Sea Jazz Festival, Parkpop, Pinkpop, and the Montreux Jazz Festival, along with performances in countries like Japan, China, Austria, Switzerland, France, Hungary, Denmark, England, and Canada, underscore his international appeal and respect within the music industry.

His collaborations include performances with an impressive list of saxophone legends and other prominent musicians, including George Adams, Buddy Collette, Billy Mitchell, Don Shelton, Ferdinand Povel, Lew Tabackin, Flip Phillips, Illinois Jacquet, Scott Hamilton, Milt Jackson, Buddy Johnson, and Harold Ashby. Additionally, there are interactions with artists from a variety of musical backgrounds such as Jaap Dekker, Aad van Pijlen, Frits Kaatee, Christian Willisohn, Rob Agerbeek, and Torsten Zwingenberger. This rich diversity of collaborations significantly enriches the versatility of his career. Each performance and collaboration serves as a testament to his exceptional craftsmanship and his deep passion for music, further solidifying his status as a versatile and esteemed figure in the music world.

Boris van der Lek's journey through music is a tale of perseverance, talent, and an undying love for jazz. His contributions to music, from deep jazz standards to crossover projects, continue to inspire many, cementing his legacy as one of Europe's foremost tenor saxophonists.


Boris van der Lek and the JazzFluencers 3Deutsch Biografie:
Boris van der Lek
, geboren 1965 in Den Haag, Niederlande, hat sich als ein führender Tenorsaxophonist etabliert, dessen Wurzeln tief in der Jazzmusik und darüber hinaus verankert sind. Seine musikalische Reise begann im Jahr 1980, als er als Teenager das beeindruckende Tenorsaxophon-Battle auf dem North Sea Jazz Festival miterlebte. Diese Erfahrung weckte seine Leidenschaft für das Saxophon und führte ihn auf einen Weg intensiven Selbststudiums, unterstützt durch die umfangreiche Jazzsammlung seines Vaters.

Seine Hingabe, das Saxophon zu meistern, wurde schnell belohnt. Mit nur 18 Jahren trat Boris bereits mit seinen Helden Buddy Tate und Arnett Cobb auf, was seinen Status in der professionellen Musikszene festigte. Seine Karriere blühte auf und führte ihn um die Welt, wo er mit Jazzlegenden wie Harry "Sweets" Edison, Butch Miles und Joe Pass spielte. Boris' Vielseitigkeit und Können führten auch zu Kollaborationen mit niederländischen Ikonen wie Jules Deelder, Golden Earring und Herman Brood.

Ein Wendepunkt in seiner Karriere war die erhebliche Herausforderung durch Zahnprobleme, die seine Fähigkeit, Saxophon zu spielen, fast zunichtemachten. Diese Prüfung inspirierte ihn zum Schreiben des Buches "Gebit Zonder Eind" und wurde auch im Dokumentarfilm "Even op de Tanden Blazen" hervorgehoben, der seinen Kampf und letztendlichen Triumph beleuchtet. https://www.2doc.nl/documentaires/2021/09/even-op-de-tanden-blazen.html

Während seiner illustren Karriere hat Boris nicht nur mit einer Reihe renommierter Musiker gespielt, sondern ist auch auf zahlreichen prestigeträchtigen Festivals und Bühnen weltweit aufgetreten. Seine Auftritte beim North Sea Jazz Festival, Parkpop, Pinkpop und dem Montreux Jazz Festival, sowie Performances in Ländern wie Japan, China, Österreich, Schweiz, Frankreich, Ungarn, Dänemark, England und Kanada, unterstreichen seine internationale Anziehungskraft und Anerkennung in der Musikindustrie.

Seine Zusammenarbeiten umfassen Auftritte mit einer beeindruckenden Liste von Saxophonlegenden und anderen herausragenden Musikern, einschließlich George Adams, Buddy Collette, Billy Mitchell, Don Shelton, Ferdinand Povel, Lew Tabackin, Flip Phillips, Illinois Jacquet, Scott Hamilton, Milt Jackson, Buddy Johnson, und Harold Ashby. Darüber hinaus gibt es Interaktionen mit Künstlern aus einer Vielzahl musikalischer Hintergründe wie Jaap Dekker, Aad van Pijlen, Frits Kaatee, Christian Willisohn, Rob Agerbeek, und Torsten Zwingenberger. Diese reiche Vielfalt an Zusammenarbeiten bereichert die Vielseitigkeit seiner Karriere erheblich. Jeder Auftritt und jede Zusammenarbeit dient als Zeugnis für sein außergewöhnliches Handwerk und seine tiefe Leidenschaft für Musik, was seinen Status als vielseitige und geschätzte Persönlichkeit in der Musikwelt weiter festigt.

Boris van der Lek's musikalische Reise ist eine Geschichte von Durchhaltevermögen, Talent und einer unerschöpflichen Liebe zum Jazz. Seine Beiträge zur Musik, von tiefgreifenden Jazzstandards bis zu Cross-Over-Projekten, bleiben eine Inspiration für viele, und seine Legende als einer der führenden Tenorsaxophonisten Europas ist unbestreitbar.

 

Boris van der Lek and the JazzFluencers